رتبه بندی شرکت ها اصول و درجاتی دارد که با آشنایی بیشتر با نحوه رتبه بندی شرکت می توانید از چگونگی این روند آگاهی پیدا کنید. در رتبه بندی شرکت ها سه گرید یا رتبه در نظر گرفته میشود. بالاترین رتبه برای هر شرکت گرید یا رتبه ۱ و پایین ترین رتبه همان گرید ۳ می باشد. بر این رتبه بندی فاکتورهای متعددی اثرگذار هستند.  بعد از این که ثبت قانونی شرکت و پای بندی آن به اصول حرفه ای اثبات شد، می توان با در نظر گرفتن فاکتور های موثر در رتبه بندی شرکت ها آن ها را طبقه بندی نمود.

فاکتور های موثر در رتبه بندی شرکت ها

فاکتور های موثر در رتبه بندی شرکت ها

عوامل فاکتور های موثر در رتبه بندی شرکت ها

این عوامل عبارتند از :
• توانایی یک شرکت در پرداخت : این توانایی با آنالیز و محاسبه توان مالی یا بودجه فعلی یک شرکت تعیین میشود. ثبات نقدینگی نیز برای رتبه بندی شرکت مهم است؛ باید اثبات شود که آیا این شرکت با رتبه بندی برتر قادر خواهد بود این میزان پول نقد را برای پرداخت بدهی های خود به سرمایه گذاران بپرداز یا خیر.
• تعداد دفعات بهره برداری : این که سرمایه گذاران چه طور می توانند سود و اصل منبع مالی را برداشت کنند نیز در رتبه بندی شرکت موثر است.
• تعیین نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری : این نسبت همان ارزیابی نقدینگی است که با رتبه بندی شرکت مشخص میشود.
• ارزش دارایی هایی که شرکت متعهد شده است : این دارایی می تواند یک وثیقه یا سند ملکی باشد که در رتبه بندی شرکت ارزش آن در نظر گرفته میشود.
• موقعیت محصولات یا خدمات شرکت در بازار : میزان تقاضا برای سرویس یا خدمات شرکت در بازار سهم آن را در آینده و در بازار رقابت تعیین می کند. در رتبه بندی شرکت میزان تقاضای مصرف کننده یا مشتری اهمیت دارد و با توجه به وضعیت سایر رقبا این درجه بندی انجام میشود.


منبع: فاکتور های موثر در رتبه بندی شرکت ها


رتبه بندی پیمانکاران  

رتبه بندی شرکت 

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری